स्कूल अफ इन्जिनियरिङः स्नातकतह (पूर्ण शुल्कीय) दोस्रो पटकको भर्नासम्बन्धी सूचना