स्कूल अफ इञ्जिनियरिङ्गको भर्नासम्बन्धी तेस्रो सूचना