स्कूल अफ इञ्जिनियरिङको स्नातकोत्तरतहको Paying/Scholarship सिटमा भर्नासम्बन्धी सूचना