स्कूल अफ इञ्जिनियरिङः स्नातकतहको पूर्णशुल्कीय भर्नासम्बन्धी सूचना