स्कूल अफ इञ्जिनियरिङः स्नातकोत्तरतहको Paying/Sponsorship सिटमा भर्नासम्बन्धी सूचना