पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना

                                                                                                                                           मितिः २०७०।२।८
                          पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा मिति २०६९ चैत्र ३० गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका खुल्ला, आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधारमा वढुवा लगायत विभिन्न प्रशासनिक पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा हुने पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र अन्तरवार्ता मात्र हुने पदहरुको अन्तरवार्ता परीक्षा कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
रातोपुल, काठमाडौं