सूचना !

सूचना !

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको संलग्न प.सं. २०७७/७८ मिति २०७७/०५/१२ गतेको पत्रानुसार कास्की जिल्लाभर लागूहुने गरी संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० बमोजिम जारी गरिएको आदेशको बुँदा नं. ५ अनुसार विश्वविद्यालय, क्याम्पस लगायतका सेवा तथा स्थलहरू नखोल्नुहुन तथा सञ्चालन नगर्नुहुन भन्ने भएकाले पोखरा विश्वविद्यालयमा सोही अनुसार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

लोकप्रसाद ढकाल
सूचना अधिकृत
मितिः २०७७/०५/१२ गते