सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना