स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजः सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूचि दर्ता गराउनेसम्बन्धी सूचना