सम्बन्धनसम्बन्धी मुल्याङ्कनका प्रमुख निर्धारकहरू सम्बन्धमा योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको सूचना