सम्पूर्ण सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई रजिष्टेशन फाराम भरी पठाउनेसम्बन्धी सूचना