सत्राैं दीक्षाान्त समारोहमा पदक तथा Dean’s List मा पर्ने विद्यार्थीहरूको अन्तिम सूची