व्यवस्थापन स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्तिको ADMIT CARD PRINT गर्नेसम्बन्धी सूचना ।