व्यवस्थापन सङ्कायः स्नातकोत्तरतह कार्यक्रमहरूको छात्रवृत्ति परीक्षाको Award List II एवम् College Allocated List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना