व्यवस्थापन सङ्कायः स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको छात्रवृत्ति परीक्षाको Awarded List एवम् College Allocated List प्रकाशितसम्बन्धी सूचना