व्यवस्थापन सङ्कायः स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको छात्रवृत्ति परीक्षाको उत्तीर्ण सूचि (Pass List) मा समावेश भएका उम्मेदवारहरूको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना !!!