व्यवस्थापन सङ्कायः छात्रवृत्तिका लागि स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको Public Merit List मा मात्र समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना