व्यवस्थापन संकायको शिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना