व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतह कार्यक्रमको पूर्णशूल्कीयको केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना