स्नातकोत्तरतह MCIS र MHCM कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय दोस्रो प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना !!!