व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमको अन्तरवार्ता परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको अन्तिम योग्यताक्रम (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धी सूचना