व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतह केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको भर्नासम्बन्धी सूचना