व्यवस्थापन संकायः केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी सूचना