व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।