व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MCIS Master Level Scholarship Program को Second-Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।