व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।