विद्यार्थीहरूको अस्थाई रजिष्ट्रेशनको रूपमा प्रोभिजनल फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना