विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको ME Computer, MSc Information System Engineering, MSc Computer Science र MSc Bioinformaticsकार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!