विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः स्नातकोत्तर तहको छात्रबृत्तिको Third Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना