विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः शिलबन्दी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना