विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको MSc SE, MSc PHDE, MSc HE र MSc TEAM कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!