विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको MSc NRM, MSc IWRM र MSc EM कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!