विज्ञान तथा प्रविधि संकायः केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!