विज्ञान तथा प्रविधि संकायः सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना