विज्ञान तथा प्रविधि संकायः सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्झौता गर्नेसम्बन्धी सूचना