विज्ञान तथा प्रविधि संकायः MSc Information System Engineering कार्यक्रमको दोस्रो Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।