“राष्ट्रव्यापी क्याम्पसस्तरीय आर्थिक लेख प्रतियोगिता” सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना