मौका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई १६ औं दीक्षान्तमा सम्मिलित हुन Transcript फाराम भरी पठाउनेसम्बन्धी सूचना