मालसामान तथा सेवा आपूर्तिका लागि सूचि दर्तासम्बन्धी सूचना