मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय: केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना