मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत MPhil/M.A. English/MPGD स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List र Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।