मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना