महाविद्यालयहरूलाई रजिष्ट्रेशन फारम भरी पठाउनेसम्बन्धी सूचना