बाँकी स्नातकतहको छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनका लागि निजी तथा संस्थागत (Boarding) विद्यालयबाट SEE परीक्षा उत्र्तीण गरेका र मेरिट लिष्टमा समावेश भएका विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्नेसम्बन्धी सूचना