प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Proposal) मूल्याङ्कन सम्पन्न तथा आर्थिक प्रस्ताव (Financial Proposal) खोल्नेसम्बन्धी सूचना