पो.वि. स्कूल अफ बिजनेशको लागि घर भाडामा लिनेसम्बन्धी सूचना