पो.वि. छात्रवृत्ति २०७५ सम्बन्धी सूचनाः बिएस्सी नर्सिङ्ग कार्यक्रमको पत्र वितरणसम्बन्धी सूचना