पो.वि.का स्नातकतहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी सूचना