पोखरा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना (२०७० कार्तिक)