पोखरा विश्वविद्यालय स्व.वि.यू. निर्वाचन परिचयपत्र सम्बन्धमा